Schoolvisie

ICT-basiscompetentie voor iedereen

 

Het medium computer neemt een steeds belangrijker plaats in in de diverse aspecten van het dagelijks leven. Voldoende ICT-basiscompetentie is dan ook een must voor elke jongere. Dit betekent onder meer:

- kennis: (on)mogelijkheden, functie en belang van het medium kennen;

- vaardigheden: technische basisvaardigheden beheersen;

- attitudes: een kritische, lerende houding aannemen tegenover ICT-applicaties.


Een eerste uitdaging voor de school bestaat erin zorg te dragen dat ALLE leerlingen de nodige ICT competentie veroveren.

De basisschool heeft hier een heel belangrijke opdracht. Het is de plaats

waar de meeste kinderen voor het eerst met het medium computer zullen

geconfronteerd worden. Er dient voor gezorgd dat dit in een goede sfeer en

op een verantwoorde manier gebeurt! Daarbij zijn ‘kennis en attitude’ op

zijn minst even belangrijk als het aanleren van bedieningsvaardigheden.

Computer als leermiddel: een meerwaarde

 

De computer creëert faciliteiten die een meerwaarde kunnen bieden aan het leerproces.  Het is dus niet de bedoeling om de computer in te schakelen omdat het  nu eenmaal moet, wél om hem functioneel te integreren (=meerwaarde) in het leerproces.

Computer als hulpleraar

Met behulp van aangepaste educatieve-software is het mogelijk om bepaalde

leerstofonderdelen op een ‘nieuwe’ (efficiëntere…) manier te benaderen.

B.v. in het lager onderwijs: aanvankelijk rekenen, inoefenen vocabulaire…

in het kleuteronderwijs: functietraining, oriëntatie in de ruimte,…

Computer als creatief tool

De computer is uiteraard ook een krachtig werktuig. Via aangepaste software

kunnen we tekeningen/teksten aanmaken of bewerken, dynamische presentaties

maken, publicaties ontwerpen…

Het is beslist zinvol om ook kinderen van de basisschool – op hun niveau - met de computer als werktuig te laten werken. Bij gebruik van een dergelijk pakket worden immers heel wat leerplandoelen geactiveerd (b.v. lager: werkstuk maken met powerpoint: schrijfstrategische vaardigheden).

Ook kleuters kan men reeds de kans geven om met dergelijke software te werken (een tekenprogramma bijvoorbeeld). Het is zelfs mogelijk – en interessant – om kleuters actief te betrekken bij het ontwikkelen van een eigen multimediaal werkstuk over een uitgewerkt BC of een levend boekje.

Computer als informatiebron en communicatiemiddel (internet)

Internet biedt de gelegenheid om over de meest diverse onderwerpen up-to-date en gevarieerde informatie in de klas binnen te halen. Die informatie is makkelijk toegankelijk en beschikbaar. Bovendien kan ze eenvoudig verder verwerkt worden.

Internet biedt m.a.w. nieuwe mogelijkheden om leerlingen (zelfs kleuters) actief te betrekken bij het verzamelen van informatie rond een thema in de klas.

Bovendien biedt het medium ook nieuwe communicatiemogelijkheden.

Via e-mail kunnen we snel en op een nieuwe manier in contact treden met

personen waar ook ter wereld. En dan is er nog de mogelijkheid om via een eigen webstek zichzelf present te stellen voor de hele wereld.

De tweede uitdaging bestaat erin dat de leerlingen kansen moeten aangeboden krijgen om d.m.v. de computer informatie of leerinhouden op te zoeken en te verwerken binnen de aangeboden waaier van mogelijkheden.

Leerkrachten en het schoolteam moeten uit de veelheid van toepassingen deze kiezen die toelaten om ontwikkelingsgericht te werken. De uitdaging bestaat er in ICT functioneel te integreren binnen de eigen onderwijsleersituatie met het oog op de meerwaarde ervan.

Hefboom voor onderwijsvernieuwing

De computer is bij uitstek een instrument om ZELFSTANDIG mee te werken (informatie opzoeken en verwerken, communiceren…). Het medium biedt dan ook extra mogelijkheden om waardevolle leervormen - zoals die naar voor worden geschoven in recente onderwijstheorieën - te activeren.

 

We noemen er enkele op:

- meer actieve rol van de leerling in het leerproces,

- zelfgereguleerd en zelfgestuurd leren,

- contextgebonden leren,

- coöperatief leren,

- web-ondersteund leren,

- projectgestuurd onderwijs

- kritisch leren;

Uit ervaring op niveau hoger onderwijs blijkt duidelijk dat deze nieuwe vormen van leren andere (hogere ?) eisen stellen aan de leerlingen. Zelfsturing, gericht

samenwerken, probleemoplossende vaardigheden… komen meestal niet spontaan tot ontwikkeling. Ze moeten aangeleerd worden. Dit vergt een eigen aanpak en wellicht een aanpassing van de organisatie. De rol van de leraar verschuift: van ‘wandelende encyclopedie’ naar ‘ervaren gids’. 

Een belangrijke  kritische grondhouding is hierbij zeer belangrijk.  Het internet is een zeer fictieve wereld waarin het aan de gebruiker is om uit te maken wat waar/onwaar is of wat hoofd-/bijzaak is!  In het kader van taalbeschouwing kan hier ook nagedacht worden over het communicatieproces: zender – ontvanger – boodschap – bedoeling – …

De derde uitdaging bestaat erin dat leerlingen kansen krijgen tot ‘leren leren’.  Ze ontdekken dat ‘leren’ een polyvalent begrip is waarbij de computer als medium (dus niet expliciet de leerkracht alleen) kan fungeren. Hierbij moeten ze kritisch leren omgaan met computer (internet).

>Leerkrachten en het schoolteam moeten erin slagen om de onderwijsomgeving dermate aan te passen dat de leerlingen maximale verantwoordelijkheid krijgen in het leerproces en de nodige vaardigheden veroveren om het eigen leren te sturen.  Het ontwikkelen van een kritische grondhouding is hierbij onontbeerlijk.

Afdrukken E-mailadres

Contact Other

Contacteer ons
Kapellenstraat 43
9280 Denderbelle
Oost-Vlaanderen

Telefoon:

052/41-09-64

0496/08-11-12