Zorgbeleid

Deel 1 : Schooleigen visie op zorg

Als katholieke basisschool willen wij werken vanuit een vastliggend kader, de 5 opdrachten van de katholieke basisschool, dat ons helpt ‘zorg’ te dragen voor de kinderen die ons worden toevertrouwd. Deze 5 opdrachten vormen een rode draad doorheen ons werk :

  1. de schooleigen christelijke identiteit uitstralen
  2. een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod aanbieden
  3. een stimulerend opvoedingsklimaat creëren en een doeltreffende aanpak realiseren
  4. de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg bevorderen
  5. de school als gemeenschap en organisatie laten functioneren

In het opvoedingsproject van onze school, staan enkele waarden centraal om de 5 opdrachten handen, hart en voeten te geven. Deze waarden zijn: kwaliteit, persoonlijke ontwikkeling, respect, erkenning en waardering en zorgzaamheid. Als schoolteam willen wij deze accenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk, en in het bijzonder in de zorg, duidelijk zichtbaar maken en de volle aandacht geven op kindniveau, klasniveau en schoolniveau.

Deel 2: Het zorgcontinuüm

Het continuüm van zorg geeft structuur aan de organisatie van leerlingenbegeleiding in onze school. Maatregelen op schoolniveau en in de klas gaan daarbij hand in hand. Het zorgcontinuüm vormt één doorlopend aansluitend geheel en bestaat uit vier fasen die we afzonderlijk zullen uitwerken.  

Brede basiszorg (fase 0)

  • De leraar bouwt een krachtige leeromgeving uit.

Verhoogde zorg (fase 1)

  • De leraar neemt bijkomende maatregelen, bv. (extra) differentiërende maatregelen, remediërende, compenserende en/of dispenserende maatregelen.

Uitbreiding van zorg (fase 2)

  • De school doet een beroep op het CLB (= mogelijke start van een Handelingsgericht diagnostisch traject)
  • Extra ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel voor leerlingen met een gemotiveerd verslag.

Individueel aangepast curriculum (fase 3)

  • Een leerling met een verslag volgt een IAC in een gewone school of stapt over naar een school voor buitengewoon onderwijs.

Afhankelijk van de behoeften van de leerling zal de begeleiding een andere invulling krijgen. Waar de begeleiding in het begin van het continuüm dezelfde is voor alle leerlingen, wordt die in de volgende fasen intensiever en focust ze op een steeds kleinere groep leerlingen. Naarmate de leerling meer ondersteuning nodig heeft, worden andere maatregelen genomen en verandert de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen (individuele leraren, multidisciplinair overleg, CLB, leerlingen, ouders, ondersteuners en andere externen).Deel 3: Ouders als partner

Ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind(eren). Daarom werkt de school op alle niveaus van het zorgcontinuüm samen met ouders. Bij de inschrijving van hun kind informeert de school de ouders over het pedagogisch project en het schoolreglement. De zorgbrede school informeert ouders tevens over de zorgvisie en de concrete uitwerking ervan in een zorgcontinuüm. De ouders geven relevante informatie over hun kind en de thuissituatie van hun kind. De ouders worden uitgenodigd om de zorgvisie te ondersteunen.
Gesprekken voeren met ouders, informatiebijeenkomsten organiseren en wederzijds schriftelijk communiceren, in een eenvoudige taal zorgen voor een vlotte informatiedoorstroming en een goede samenwerking met ouders.
Hedendaagse communicatietechnologie kan de informatiedoorstroming vergemakkelijken. Niet iedereen heeft toegang tot die communicatietechnologie. Onze school houdt daar rekening mee door de schriftelijke versie van het schoolreglement en informatiebrochure ter beschikking te stellen.

Afdrukken E-mailadres

Contact Other

Contacteer ons
Kapellenstraat 43
9280 Denderbelle
Oost-Vlaanderen

Telefoon:

052/41-09-64

0496/08-11-12