Huishoudelijk reglement Ouderraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT voor de ouderraad van VB De Bellewij

Oprichting

1 - In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad (Belgisch Staatsblad, 6 augustus 2004), wordt in de onderwijsinstelling :

                                            Vrije Basisschool De Bellewij    

een ouderraad opgericht. Deze vereniging draagt de naam ‘Ouderraad Vrije Basisschool Denderbelle’ en is een feitelijke vereniging.

2 - De zetel van de ouderraad is gevestigd op het volgend adres:

                                                      Kapellenstraat 43

                                                         9280 Denderbelle

3 - De raad is gericht op de samenwerking tussen ouders en school met het oog op het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.  Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en personeelsleden van de school.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren. Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende  kerntaken zal opnemen :

4 - Bij alle doelstellingen en activiteiten moet het christelijke perspectief nagestreefd worden.

5 - De ouderraad wordt opgericht voor onbepaalde duur.  De ouderraad kan worden ontbonden met het akkoord van minstens 2/3 van de leden. Na twee jaar non-activiteit houdt de vereniging automatisch op te bestaan.  De ouderraad kan ook opgaan in een soortgelijke werking indien 2/3 van de leden hiermee akkoord gaan.

Samenstelling

6 - Alle ouders of voogden die kinderen ingeschreven hebben op school kunnen zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de ouderraad.  Alle kandidaten krijgen van rechtswege automatisch een mandaat voor de ouderraad.

7 - De mandaten voor de ouderraad worden minstens om de vier jaar opnieuw samengesteld.  De zetelende leden moeten hun akkoord geven om hun mandaat te verlengen met vier jaar.  Binnen deze termijn van 4 jaar kunnen nieuwe mandaten worden toegekend aan kandidaten die voldoen aan de voorwaarden van artikel 6.  De leden kiezen een voorzitter die deze functie voor de duur van 4 jaar waarneemt, met inachtneming van de bepaling van artikel 8.  De voorzitter duidt zelf een secretaris en een penningmeester aan.

8 - Aan een mandaat komt een einde als

9 - De leden van de ouderraad worden ingeschreven in een register.  Dit register vermeldt de volgende gegevens:

Bij ontstentenis van de handtekening bij de uittredingsdatum kan de voorzitter of de ondervoorzitter, mits toestemming van 2/3 van de leden, de uittreding paraferen.

Het register wordt bijgewerkt bij elke wijziging van het ledenbestand en wordt bewaard op het vestigingsadres.

Iedereen die dit register ondertekent, verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit huishoudelijk reglement.

10 - De ouderraad kan de leden afvaardigen naar de geleding ouders van de schoolraad.  Dit gebeurt in principe voor de volledige mandaatperiode van de schoolraad, maar wordt door de ouderraad bij het begin van elk schooljaar al dan niet bevestigd. Een ouders kan niet namens de ouderraad naar de schoolraad afgevaardigd worden als hij of zij lid is van het schoolbestuur. 

Bevoegdheden

11 - De ouderraad kan op vraag en ten behoeve van de schoolraad een advies uitbrengen t.a.v. het schoolbestuur over de volgende onderwerpen :

12 - De ouderraad kan uit eigen beweging een advies uitbrengen over onderwerpen die niet vermeld zijn in artikel 11 en die betrekking hebben op een materie die de ouders aanbelangt.

13 - Indien de ouderraad ten behoeve van zijn werking informatie of inzage in een bestuurs- document wenst, dan wordt dit recht uitgeoefend via de vertegenwoordigers van de ouders van de schoolraad.

De vergaderingen

Afdeling I -  Bijeenroeping

14 - Tijdens de eerste vergadering van elk werkjaar legt de ouderraad de vergadermomenten voor het hele schooljaar vast.  Bij het vaststellen van datum en uur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden van de leden. De secretaris bezorgt de data van deze vergadermomenten aan de directie en de voorzitter van de schoolraad.

15 - De ouderraad vergadert op uitnodiging op de vergadermomenten vastgelegd tijdens de eerste vergadering van het schooljaar of wanneer hij een vraag tot advies krijgt van de schoolraad.

16 - De uitnodiging bevat de agenda’s, datum, plaats en uur van de vergadering en, indien nodig, bijhorende documenten en nota’s.

17 - De uitnodiging wordt, per mail, aan alle leden van de ouderraad bezorgd, één week voor de vergadering plaatsvindt.  De voorzitter kan ook een buitengewone vergadering samenroepen indien minstens 3 leden van de ouderraad hierom verzoeken.  De voorzitter dient deze buitengewone vergadering bijeen te roepen uiterlijk 15 kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek.

18 - De ouderraad kan vragen dat de directie aanwezig is op de vergadering.  De directie moet uiterlijk één week voor de vergadering van deze vraag op de hoogte gebracht worden.  De directie kan schriftelijk en gemotiveerd weigeren op deze vraag in te gaan. Het is wenselijk dat de directie aanwezig is op de vergaderingen van de ouderraad.

19 - De ouderraad kan vragen dat één of meerdere personeelsleden aanwezig zijn tijdens de vergadering.  De personeelsleden moeten uiterlijk één week voor de vergadering van deze vraag op de hoogte gebracht worden.  De personeelsleden kunnen schriftelijk en gemotiveerd weigeren op de vraag in te gaan.  Het is wenselijk dat minstens één leerkracht van de kleuterafdeling en minstens één leerkracht van de lagere afdeling aanwezig is op de ouderraad.

Afdeling II -  Agenda

20 - Voorzitter bepaalt de agenda.  Op vraag van een lid wordt elk onderwerp dat binnen de bevoegdheden van de ouderraad valt, ten laatste op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst.

Afdeling III -  Verloop – Besluitvorming – Stemming

21 - Bij de aanvang van de vergadering stelt de voorzitter de volgorde van de besprekingen voor, rekening houdend met de op de agenda ingeschreven punten.  Op de agenda kan ter zitting geen punt worden toegevoegd tenzij alle leden hiermee akkoord gaan.

22 - In principe streven de leden van de ouderraad bij het verstrekken van de adviezen of het bepalen van standpunten een consensus na. In uitzonderlijke gevallen kan de ouderraad tot een stemming overgaan.  In dat geval beschikt elk lid van de ouderraad over één stem.  De stemming gebeurt bij handopsteking, behoudens wanneer een lid om een geheime stemming verzoekt.  De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid.  Onthoudingen worden niet meegeteld.  Bij staking van stemmen wordt het voorstel niet aangenomen.

23 - Op het einde van de vergadering leest de voorzitter de standpunten van de vergadering voor.  Deze worden goedgekeurd door de leden van de vergadering.  Eventuele minderheidsstandpunten kunnen toegevoegd worden.

De ingenomen standpunten en, in voorkomend geval, ook de minderheidsstandpunten worden onverwijld aan de directie en de voorzitter van de schoolraad meegedeeld.

24 - De ouderraad kan te allen tijde geldig vergaderen.  Op vraag van de voorzitter of van minstens drie leden kan geëist worden dat een beslissing wordt genomen op de volgende vergadering waarbij minstens 2/3 van de leden moet aanwezig zijn 

Afdeling IV -  Verslag

25 - Vóór de aanvang van elke vergadering wordt een verslaggever aangeduid die een verslag opstelt van het verloop van de vergadering.

de aanwezigheden en verontschuldigingen

een overzicht van de agendapunten

een bondig verslag van de besproken punten

26 - Het verslag wordt binnen de acht dagen na de vergadering verspreid naar alle leden van de ouderraad.  De aanwezige leerkrachten en de directie krijgen persoonlijk een verslag.    Het verslag wordt in principe goedgekeurd bij de volgende vergadering.

27 - Het verslag van de ouderraad moet aan alle ouders kenbaar gemaakt worden binnen de 14 dagen na de vergadering.  In principe gebeurt deze kennisgeving door publiceren van het verslag op de website van de school.

 Rekeningen – Begroting - Vereffening

28 – De ouderraad staat in voor het verwerven van de financiële middelen die nodig zijn om de opdrachten en werking mogelijk te maken. Daartoe organiseert hij o.m. allerlei activiteiten van sociale, ontspannende of culturele aard, doet hij een beroep op sponsors of subsidies vanwege lokale culturele raden of andere instanties.

29 - De rekeningen van vorig schooljaar en de eventuele begroting voor het nieuwe schooljaar worden goedgekeurd door de ouderraad ten laatste de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar.  Vooreerst wordt een gedetailleerde afrekening gegeven van de financiële toestand en de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen schooljaar.

30 - Elk lid van de ouderraad kan te allen tijde inzage vragen in de rekeningen.

31 - Bij ontbinding van de ouderraad wordt de voorzitter belast met de vereffening van de vereniging.  Na volledige vereffening moet het resterende saldo worden gestort ten voordele van Vrij Basisonderwijs Dender-Noord, BE50 7765 9624 1418 tenzij een gelijkaardige werking wordt opgericht met dezelfde doelstellingen als deze ouderraad.

32 - Alle leden van de ouderraad zien onvoorwaardelijk af van hun recht op een deel van het actief.

Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement

33 - Dit huishoudelijk reglement treedt onmiddellijk in werking.  Het kan enkel gewijzigd worden mits 2/3 van de ouderraad hier uitdrukkelijk akkoord mee gaat.  Een voorstel van wijziging moet schriftelijk gebeuren.  De redenen om het reglement te wijzigen, de te wijzigen artikels en een tekstwijziging dienen te worden toegevoegd.

34 - Dit huishoudelijk reglement wordt voorlopig goedgekeurd.  Gedurende deze periode kan iedereen een wijziging voorstellen en de ouderraad beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen.  Na 1 jaar wordt dit huishoudelijk reglement van toepassing voor onbepaalde duur.

Opgemaakt te Denderbelle op 30 maart 2017

In bijlage : Register van de leden van de ouderraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdrukken