Groepsniveau, ind. context en schoolcontext

Groepsniveau, individuele context & schoolcontext

Samen met het team zorgt de zorgcoördinator voor de uitbouw van een continuüm van zorg door zorgverbredende initiatieven te begeleiden op drie domeinen : de groepscontext, de individuele context en de schoolcontext. Zorginitiatieven op deze 3 domeinen staan in voortdurende wisselwerking met elkaar en worden alle als evenwaardig beschouwd.
Groepscontext
Ondersteunen van de klaspraktijk en coachen van de klasleerkracht.
De interne zorgcoördinator dient op een flexibele wijze en vanuit collegiaal overleg samen met de klasleraar te zoeken naar aanpakmogelijkheden voor kinderen met specifieke hulpvragen. Tijdens overlegmomenten en MDO ‘s kan er samen naar antwoorden gezocht worden voor vragen en het oplossen van diverse problemen. De gelijkwaardige deskundige inbreng is zeer belangrijk om een goede relatie tussen de klastitularis en de zorgcoördinator op te bouwen.

De zorgcoördinator/zorgleerkracht ondersteunt het handelen van de leerkracht door :

 • didactische suggesties op het gebied van omgaan met diversiteit (= preventief vermijden dat het onderwijsgedrag achterstanden en /of problemen genereert) geven
 • hulpmiddelen op het gebied van detectie en probleemanalyse aanreiken
 • het helpen uitstippelen van individuele leertrajecten
 • helpen bij het ontwikkelen van differentiatiemateriaal en actieve ondersteuning bij het uitwerken van differentiatiemomenten in de klas
 • helpen bij het zoeken en ontwikkelen van materiaal en actieve ondersteuning voor anderstalige nieuwkomers
 • helpen bij het organiseren van vormen van zelfstandig werk, hoekenwerk, contractwerk,…
 • samen zoeken naar oplossingen en interventies
 • samen de interventies en de algemene aanpak opvolgen en evalueren
 • collegiaal overleg rond het voorkomen en aanpakken van probleemgedrag
 • aan het opstellen van een handelingsplan meewerken
 • leerkrachten collegiaal coachen
Individuele context
Het gericht begeleiden van leerlingen die nood hebben aan specifieke ondersteuning op het vlak van leerontwikkeling, werkhouding, cognitief functioneren, sociaal en emotioneel en lichamelijk functioneren. We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen in onze school de nodige aandacht krijgen. Zowel de zwakkere, de gemiddelde als de sterkere moet zich volgens eigen mogelijkheden (kwaliteit) en eigen tempo kunnen ontplooien in de groep. Hierbij trachten we het welbevinden en de betrokkenheid (waardering) hoog te houden door aangepaste werkvormen en structuur te creëren.

De zorgcoördinator/de zorgleerkracht:

 • individuele leerlingen (of groepen van leerlingen met dezelfde zorgvraag) begeleiden met aandacht voor de link naar de gevolgde didactiek in de klas en het socio-emotioneel functioneren van het kind.
 • aanvullende expertise bieden op de eerstelijnsopdracht van de leerkracht
 • de handelingsplanning (samen)uitvoeren
 • het welbevinden van de leerling versterken
 • hoogbegaafde kinderen doorheen de schoolloopbaan op geregelde momenten individueel begeleiden
Schoolcontext
Coördinatie en afstemming van initiatieven op schoolniveau. Op dit niveau streven we naar continuïteit in ons aanbod doorheen de hele basisschool. Preventie primeert boven remediëren. Hierbij is het zeer belangrijk dat pedagogisch-didactische knelpunten bespreekbaar gemaakt worden en dat er gestreefd wordt naar een gelijkgerichte aanpak binnen de school. We vinden daarbij het maken van gelijkgerichte afspraken onontbeerlijk en verwachten van elk teamlid ze ook na te streven. Zo zijn er binnen de school afspraken rond :
 • klasadministratie : invullen van het aanwezigheidsregister, de klasagenda, observatie, foutenanalyses, communicatie naar ouders en therapeuten toe, voorbereiden MDO … huistaken en lessen
 • straffen en belonen
 • inrichting van het klaslokaal
 • toetsen, evalueren van leefhoudingen en rapporteren

De zorgcoördinator :

 • coördineert alle zorginitiatieven
 • zichtbaar aanspreekpunt zijn voor elke zorgvraag in de school (vanwege leerlingen, leerkrachten, ouders, externe hulpverleners, …)
 • de noden van leerlingen en leerkrachten kennen
 • weten op wie men intern en extern een beroep kan doen
 • vanuit een door het schoolteam ontwikkelde visie en een gezamenlijke doelgerichtheid een beleid ontwikkelen
 • een brugfunctie tussen school en CLB uitoefenen
 • pedagogisch-didactische knelpunten bespreekbaar maken
 • bewaakt de samenhang tussen al de participanten van de zorgverbreding die op de school met leerlingen werkzaam zijn
 • gedifferentieerde leertrajecten organiseren en ondersteunen
 • de curriculumdifferentiatie voor individuele leerlingen of voor groepen van leerlingen organiseren en coördineren (differentiatie in doelen, inhouden, werkvormen, evaluatie, tempo, …)
 • het intern (multidisciplinair) overleg organiseren
 • organiseert de registratie van nuttige informatie over leerlingen en maakt deze informatie toegankelijk
 • coördineert het onderhouden van een kleutervolgsysteem
 • coördineert het onderhouden van een leerlingvolgsysteem voor lezen, wiskunde en spelling
 • begeleidt het invoeren van een stappenplan in rond sociale vaardigheden en het opstellen van leerlijnen
 • expliciteert de hulpvragen die in de school aanwezig zijn met betrekking tot zorgverbreding
 • introduceert materialen en nieuwe methoden rond aanpak van zorgverbreding
 • informeert het team in verband met leerproblemen en leerstoornissen
 • organiseert contacten met externen (CLB, gespecialiseerde diensten, welzijnssector, nascholers, …)
 • stimuleert en bevordert de ouderbetrokkenheid
 • organiseert contacten met ouders
 • richt een toegankelijk documentatiecentrum in
 • evalueert het zorgbeleid

Afdrukken E-mailadres

Contact Other

Contacteer ons
Kapellenstraat 43
9280 Denderbelle
Oost-Vlaanderen

Telefoon:

052/41-09-64

0496/08-11-12