Gedragen door een team

Gedragen door een team

Een kind met specifieke leer- en/of ontwikkelingsproblemen goed opvangen in een gewone basisschool is slechts mogelijk indien deze opvang gedragen wordt door een collectief zorgbeleid, waar iedere deelnemer in het onderwijsgebeuren op school achter staat. De realisatie ligt in handen van het zorgteam. De klasleerkracht blijft de spilfiguur. Hij/zij schept een klimaat waarin zoveel mogelijk kinderen zich welbevinden en optimaal betrokken zijn bij het onderwijsaanbod.

Het zorgteam
De klasleerkracht, de zorgleerkracht, de zorgcoördinator = directeur vormen een zorgteam. Het is de opdracht van het zorgteam om het zorgbeleid te helpen realiseren op school. Het zorgteam helpt vanuit een visie schoolintern, klasintern of klasextern het geïntegreerd zorgbeleid te realiseren. Belangrijk is dat de aanwezige deskundigheid op een passende, efficiënte manier en op het gepaste moment wordt aangesproken. Een goede coördinatie is dus erg belangrijk.

De zorgleerkracht
In opdracht van het schoolbestuur beslist de directeur na teamoverleg hoeveel lestijden uit het lestijdenpakket toegewezen worden aan de zorgleerkracht. De klastitularis en de zorgleerkracht heeft de opdracht de zogenaamde pedagogische achterblijvers, de leerbedreigde leerlingen te helpen. Hij observeert en spoort lacunes en lichte leerbelemmeringen op. De begeleiding gebeurt individueel of in kleine groepjes volgens de noden van de leerlingen, de organisatorische mogelijkheden van de school. Vanuit een vooropgesteld handelingsplan kan de klastitularis en de zorgleerkracht voor elke leerling met een zorg preventieve maatregelen nemen in de klas en zo nodig een remediëringsplan uitschrijven, zo mogelijk met een tijdschema.
GOK-uren:
Tot op heden hebben wij nog geen aanvullende lestijden GOK ontvangen. Toch vinden wij het als school belangrijk om aandacht te besteden aan de zorgen van kinderen uit achtergestelde gezinnen.
De directeur = zorgcoördinator
De directeur is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid van de school. In opdracht van het schoolbestuur en in overleg met het team, het zorgteam, externen (CLB, pedagogische begeleiding, ouders …) volgt de directeur het geïntegreerd zorgbeleid van de school op. Hij gaat na op welke manier het zorgbeleid gerealiseerd wordt en heeft hierbij de steun van het team, het zorgteam, externen... De directeur bewaakt de evaluatie en bijsturing van het vooropgestelde zorgbeleid.
De zorgcoördinator kan op het terrein van het zorgbreed werken een brug slaan tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en externen en zet hen aan tot een grotere zorgverbreding. De CLB-medewerker is naast de pedagogische begeleider de externe partner van de zorgcoördinator. De zorgcoördinator houdt rekening met de inbreng van ieders expertise en heeft respect voor ieders verantwoordelijkheid. De taak van de zorgcoördinator wordt doorgaans gesitueerd op drie domeinen.

Afdrukken